Home
Faculty

Faculty

Dr Asitava Mondal
Thakurpukur Cancer Centre, SVS Marwari Hospital, ICH, Kolkata
Dr Sandeep Mathur
AIIMS, New Delhi
Dr.Bharath Rekhi
TMH, Mumbai
Dr.Shubhada Kane
TMH, Mumbai
Dr. Sumeet Gujral
TMH, Mumbai
Dr. Aparna Govindan
GMC, Calicut
Dr Nalini Gupta
PGI, Chandigarh
Dr Gita Jayaram
Ramakrishna Diagnostic Centre, Ooty
Dr. Prema N S
GMC - KOLLAM
Dr. Janaki P Dharmarajan
AIMS - KOCHI